Duurzame materialen

Reclamevrije labels

Eigen productie, snelle verzending

Gratis levering vanaf € 25,-

Algemene voorwaarden

Tussen LABEL&CO B.V., hierna te noemen LABEL&CO, Spacelab 20-B, 3824 MR, Amersfoort en de klant. Dat kunnen consumenten zijn, zakelijke afnemers en instellingen.

1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing als je op-maat te maken artikelen bij ons koopt of op-maat gemaakte artikelen hebt gekocht. Er kunnen afwijkende voorwaarden zijn in de overeenkomst wanneer instel- en opmaakkosten, extra hulp met een design op-maat, spoedkosten of extra koerierskosten moeten worden doorbelast. Aansluitend gelden dan ook deze voorwaarden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op iedere opdracht en aanvullende vervolgopdrachten welke aan LABEL&CO worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden; zulks met uitsluiting van enige voorwaarden van de afnemer.
3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken op het onderdeel of de onderdelen waarop die beperking geldt bij een enkele opdracht.
4. Indien de klant derden van de inhoud van de door LABEL&CO ten behoeve van haar verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de klant die derden erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derden worden aanvaard.
5. Contract taal:
Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels en Spaans. In het geval van een geschil over de inhoud of de betekenis van deze Algemene voorwaarden, bindt alleen de Nederlandse versie. 

2. Het aanbod
1. Wij vertellen precies wat en hoe je bij ons iets kunt kopen met een uitvoerige beschrijving. Daarnaast kan een previewer - een 'levend’ voorbeeld op de websitepagina - voor bepaalde artikelen precies tonen hoe het artikel/label er uit komt te zien; eventueel aangevuld met een extra omschrijving en/of een illustratie. Zo weet je precies wat je krijgt.
2. Is er een typefout gemaakt waarbij het niet redelijkerwijs voor de hand ligt dat het om een typefout gaat, dan kun je ons daar aan houden.

3. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand tussen LABEL&CO en de klant.
2. Als je bij ons iets bestelt gebeurd dat via de website of indien van toepassing op pro forma factuur basis zoals bij grote organisaties, waar niet direct wordt afgerekend of bijvoorbeeld bij ICP buitenland leveringen met een beroep op verlegde BTW.
3. Bestellingen via onze website zijn altijd definitief inclusief BTW.
4. Bij een akkoord van deze Algemene Voorwaarden welke vooraf kunnen worden gelezen, wordt de bestelling bekrachtigd en staan alle gegevens van de bestelling in de omschrijving van de opdracht, eventueel per regel of opgesomd, welke per orderbevestiging wordt toegezonden.
5. Aanbiedingen en acties hebben een beperkte geldigheidsduur en zijn geldig zolang er voorraad van materiaal is welke op-maat-productie mogelijk maakt.
6. De overeenkomst wordt gemonitord op Order Status. Dit kan een Betaal Status zijn, een ‘In Bewerking Status’ of iets anders. Zolang de ‘Betaal Status’ nog niet is veranderd, kan de order altijd direct herroepen worden volgens artikel 4. Herroepingsrecht, door de consument.
7. Maatwerk voor onder andere textieltoepassingen: 
Indien na een definitieve maatwerkopdracht een designwijziging komt van de klant, kan er een toeslag gelden van minimaal 25% van de orderwaarde zulks naar oordeel van LABEL&CO. Indien de opdracht door wijzigingen van de klant technisch onhaalbaar wordt, welke blijkt uit diverse sample q.q. designpogingen, dan staat het opdrachtnemer vrij de opdracht terug te geven. Een eventueel vooruit betaald bedrag wordt direct bevrijdend aan de klant terugbetaald op de rekening waarvan de betaling is binnen gekomen. Wanneer het maatwerk reeds is gestart, dan is annuleren door de klant enkel mogelijk na verrekening van 65% van de orderwaarde. Indien de klant een maatwerk sample goedkeurt voor productie dan is deze definitief. Let op s.v.p.! Bij handwerk, geweven maatwerk of bewerkte stoffen zijn nooit alle stuks 100% hetzelfde. Er kan immers een minimale afwijking zijn.
8. Gebruik van eigen logo’s. Het eigenhandig uploaden, zonder overleg, van voor ons niet bekende bestanden, kwalitatief slechte bestanden, of bestanden welke na schalen een slechte drukkwaliteit kunnen geven, is geheel voor risico klant.

4. Herroepingsrecht
1. LABEL&CO levert geen standaard producten uit voorraad. LABEL&CO vervaardigt enkel maatwerk waarbij iedere opdracht speciaal wordt geproduceerd conform de specificaties van de klant en hierdoor duidelijk van persoonlijke aard zijn. Hierdoor is de bedenktijd van de Wet Kopen op Afstand niet van toepassing.
2. Zolang de productie niet is aangevangen, te zien in je Order Status in je klantenkaart online wanneer deze status is veranderd door ‘Order in bewerking’ of een bericht dat de productie is aangevangen, kan je altijd de order herroepen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na opdracht.
3. Wij hebben daarvan wel een bericht nodig per e-mail, waarin de volgende gegevens staan: Je bestelnummer, de orderdatum, het totaalbedrag, je naam welke op de rekening staat en je complete adresgegevens.
4. Indien de order volledig is betaald, betalen wij het gehele aankoopbedrag per direct terug op het rekeningnummer dat is gebruikt bij de ordertransactie, tenzij uitdrukkelijk anders tussen ons wordt overeengekomen.

5. Retourneren en klanttevredenheid
1. Heb je de bestelling ontvangen en je bent niet blij met je producten welke je uit het website assortiment - in casu de artikelen uit de categorieën welke op de website staan vermeld - hebt besteld en betaald, dan hanteren wij een ‘100% Niet Goed, Geld Terug’ policy. Hier zijn echter wel onlosmakelijke voorwaarden aan verbonden.
2. Voorwaarden Retourneren:
a. Retourneren moet schriftelijk worden gemeld. Per e-mail is het handigst binnen 14 dagen na ontvangst van je order.
b. Je krijgt hiervan een bevestiging plus een referentiecode welke moet worden gebruikt bij het retour zenden.
c. Alle producten moeten ongebruikt retour komen. Dus niet een paar gebruiken en de rest retour, want dan kan het zijn, dat naar oordeel van LABEL&CO, je minder of geen geld retour krijgt.
d. Je stuurt de bestelling retour aan: LABEL&CO B.V., R&D, Spacelab 20-B, 3824 MR Amersfoort, onder vermelding van de referentiecode. De kosten van het retourneren zijn voor eigen rekening.
e. Indien er handlings- en verzendkosten zijn doorbelast, krijg je deze ook terug direct na ontvangst van de aangemelde retournering. 
f. Betalingen van het factuurbedrag van die order, inclusief de verzendkosten, betalen wij dan per direct terug op het rekeningnummer dat is gebruikt bij de ordertransactie, tenzij uitdrukkelijk anders tussen ons wordt overeengekomen. En de bankkosten zijn ook voor ons.
g. Zijn er aparte instel- en opmaakkosten berekend zoals extra apart voor jou gemaakte designs, kosten voor spoed of voor een koerier, dan worden die wel in mindering gebracht op het factuurbedrag. Dat is wel zo eerlijk.
h. Coulance aanbiedingen zijn altijd schriftelijk vastgelegd en kunnen tot acceptatie altijd worden herroepen door LABEL&CO. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

6. Garantie
1. LABEL&CO gebruikt zeer hoogwaardige materialen van gerenommeerde fabrikanten en doet haar uiterste best om een zo goed mogelijk product te leveren volgens de wettelijke rechten en garantie bij de aankoop van producten. 

Mocht de kwaliteit niet zijn zoals de klant in oorsprong had mogen verwachten, dan zal LABEL&CO handelen conform haar retourprocedure.
2. De klant is echter gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de klant LABEL&CO daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst, schriftelijk en kort gemotiveerd in kennis te stellen. 
3. Indien een artikel foutief geleverd is of er een fabricagefout wordt geconstateerd, neem dan even contact op per e-mail en stuur tegelijkertijd een foto mee met je bevindingen, te samen met het ordernummer waarmee de order is geplaatst in de webshop. Een telefoonnummer is extra handig.
4. Na overleg met jou regelen wij per ommegaande een vervangend artikel of gecorrigeerd artikel geheel op onze kosten en zenden deze per normale post naar je toe.

7. De Prijs
1. Alle prijzen in onze webshops staan vermeld inclusief BTW.
2. De bijdragen voor handlings- en verzendkosten zoals deze staan op onze pagina ‘bestellen-leveren-retouren’, kunnen wijzigen en zijn zoals deze worden doorbelast bij het plaatsen van een order.
3. Deze handlings- en verzendkosten staan tevens vooraf het plaatsen van een order, vermeld in de totale opsomming van de te plaatsen opdracht en worden altijd bevestigd met de orderbevestiging en factuur.

8. Verzenden en levering
1. LABEL&CO verzend per normale post en streeft er naar om bestellingen binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren in Nederland en binnen 10 (tien) werkdagen in het buitenland. Exclusief specifiek maatwerk buiten het web-assortiment om. Hiervoor gelden andere richtlijnen en afspraken per opdracht.
2. Indien de levering, hetzij door het tijdelijk niet op voorraad zijn van materialen, hetzij om andere redenen, vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan binnen 5 (vijf) werkdagen na het plaatsen van betreffende bestelling bericht.
3. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. LABEL&CO zal in dat geval direct voor terugbetaling van het netto orderbedrag zorg dragen op de tegenrekening van de bank waarop de betaling door ons is ontvangen.
4. LABEL&CO informeert de klant per e-mail over de status van de bestelling en levering. Het e-mailadres welke de klant heeft opgegeven bij de opdracht is altijd geldend.
5. Na verzending per reguliere post is LABEL&CO niet aansprakelijk voor overschrijding van een termijn van de normale postbestelling echter zullen wij alle medewerking verlenen tot een volwaardige levering bij de klant.
6. LABEL&CO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen in leveringen of zoekgeraakte zendingen als een fout of onvolledig adres is opgegeven door de klant. Kosten verbonden aan het opnieuw versturen van de artikelen bij een fout adres, zijn voor rekening van de klant. Een goede controle van adresgegevens is daarom een must.

9. Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de klant over nadat de klant al hetgeen de klant ter zake van enige overeenkomst met LABEL&CO is verschuldigd, volledig heeft voldaan; daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. De klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

10. Overmacht
1. In geval van overmacht is LABEL&CO niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en/of het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11. Aansprakelijkheid
1. LABEL&CO is zowel materieel als immaterieel niet aansprakelijk voor enige gevolg- of vervolgschade welke is ontsprongen of voortgekomen door gebruik van haar producten, al dan niet in combinatie met enig ander product. Evenzeer sluit LABEL&CO haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit wanneer de klant schade oploopt verband houdende met de procedure van plakken, strijken of innaaien, enigszins verband houdende hiermede.
2. De klant is zelf verantwoordelijk zowel voor de inhoudelijke betekenis van enige tekst als de letterlijke tekst op het door LABEL&CO te produceren product.
3. Weergegeven kleuren zijn bij benadering daar de beeldschermkwaliteit altijd anders kan zijn dan de kleur op en/of van het eindproduct. LABEL&CO gebruikt altijd spot- of Cyaan Yellow Magenta Key kleurstellingen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Partijen zullen voorafgaand als eerst een minnelijke regeling hebben getoetst.

13 Persoonsgegevens
1. LABEL&CO zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid en zoals de Wet dit voorschrijft.

14. ODR-platform van de Europese Unie
Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Unie.

Intellectueel Eigendom

LABEL&CO is trots op het mooie merk dat intussen veel credit heeft opgebouwd. De originaliteit en serviceverlening is ongeëvenaard. Gezien ook de hoeveelheid tevreden klanten welke nationaal en internationaal jaarlijks sterk groeit, staat LABEL&CO niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt wordt door derden op welke wijze dan ook. 

Een ieder welke gebruik wil maken van enig intellectueel eigendomsrecht van LABEL&CO, dient vooraf contact op te nemen met Central Communications van LABEL&CO Ieder geval zal afzonderlijk worden beoordeeld echter behoudt de besloten vennootschap LABEL&CO uitdrukkelijk haar rechten voor.

Voor vragen of informatie, gebruik het contactformulier of zend een verzoek naar:

LABEL&CO B.V.
Central Communications
Postbus 28020
3828 ZG AMERSFOORT
Tel. 033 480 35 76
Email: legal@labelenco.com

Alle gegevens zoals afbeeldingen, producten, teksten illustraties, foto's, grafische afbeeldingen en kenmerken, handelsnamen en namen, woordmerken en logo's tezamen genoemd merken op onze websites en uitingen, zijn in eigendom of (enige) licentie van LABEL&CO en zijn wettelijk beschermd met in achtneming van de disclaimer vermeld.


Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

LABEL&CO BV maakt haar websites met uiterste zorg en tracht de informatie zo actueel, zo volledig en zo nauwkeurig mogelijk te houden. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. LABEL&CO sluit enige aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website uit. Wijzigingen en correcties blijven ten allen tijde voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan LABEL&CO BV of aan diegene aan wie deze rechten toekomen en worden uitdrukkelijk voorbehouden. LABEL&CO is uitdrukkelijk gerechtigd geproduceerd werk en/of gereed werk in combinatie met het product van de klant, welke haar door de klant is toegezonden zonder uitdrukkelijk voorbehoud, slechts ter illustratie te tonen op haar websites.


Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars, en de bovengenoemde entiteiten onderschrijven niet enig verband in merken met dat van LABEL&CO.

Informatie van derden

LABEL&CO BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op haar websites door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks alsmede links naar welke worden verwezen.
Dit geldt eveneens voor social media uitingen

Cookies

LABEL&CO kan gebruik maken van functionele cookies die nodig zijn om haar websites goed te laten functioneren om bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagen te registeren.

 


HomeHome